load

Raporty

Data
Nazwa
Typ raportu
2020-11-12
Raport kwartalny nr 55/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (55/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport IIIQ 2020 pdf
2020-10-05
Raport kwartalny nr 53/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (53/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport IIQ 2020 pdf
2020-10-02
Raport nr 52/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (52/2020) Wskazanie terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
EBI bieżący
see
collapse

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020, Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że jednostkowego i skonsolidowanego raport okresowy za II kwartał 2020 Spółki zostanie opublikowany w dniu 5 października 2020 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2020-10-02
Raport kwartalny nr 51/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (51/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 29/2020.

Korekta raportu okresowego za IQ2020 r. związana jest z korektą sprawozdania rocznego za 2019 rok oraz otrzymania nowej opinii biegłego rewidenta.

W wyniku korekty za 2019 rok zmienił się bilans zamknięcia za 2019 r., tj. bilans otwarcia 2020 r. oraz wynik finansowy 2019 roku.

Pozycje, które uległy zmianie za IQ2020:

-wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,

-aktywa z tytułu odroczonego podatku,

-pozostałe kapitały rezerwowe i zyski zatrzymane.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Korekta Raportu IQ 2020 pdf
2020-10-01
Raport bieżący nr 22/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2020) Złożenie przez Emitenta oświadczenia o uznaniu wierzytelności
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 17/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku informuje, iż w wyniku realizacji obowiązku wynikającego z art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy – Prawa restrukturyzacyjnego (dalej jako: „p.r.”), Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oświadczenie, że Emitent uznaje wszystkie wierzytelności zamieszczone w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w postępowaniu układowym prowadzonym wobec Emitenta, co do zasady, jak i co do wysokości.

Informacja na temat tego, czy w stosunku do wierzycieli umieszonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w: art. 80 ust. 3 p.r., tj. istnienie wierzytelności współdłużnika, poręczyciela, gwaranta i banku; art. 109 ust. 1 p.r., tj. zmiana osoby wierzyciela a prawo głosu; art. 116 p.r., tj. wyłączenie prawa głosu w sprawach dotyczących układu, znajdują się na poszczególnych kartach spisu wierzytelności.

2020-09-30
Raport nr 50/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2020 roku Spółka otrzymała skan z datą 24 września 2020 roku rezygnacji Pana Marcina Rymaszewskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z końcem dnia 24 września 2020 roku z powodów osobistych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2020-09-30
Raport bieżący nr 21/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2020) Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań z tytułu kary umownej
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. Spółka:

a) otrzymała od LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („LP30 NSFIZ”) żądanie i wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 48.461.996,22 zł wynikającej z nieobjęcia przez Spółkę certyfikatu inwestycyjnego wyemitowanego przez LP30 NSFIZ w ramach emisji gwarancyjnej w rozumieniu umowy gwarancyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 14 lutego 2018 r. z LP30 NSFIZ;

b) podpisała z LP30 NSFIZ oraz Medius Collection S.L. porozumienie w sprawie rozliczenia zobowiązań z tytułu kary umownej o której mowa w pkt (a) powyżej („Porozumienie”).

Na zasadach i warunkach przewidzianych w Porozumieniu, Spółka zobowiązała się do uznania zobowiązań wobec LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej w wysokości 33.592.677 zł. Spółka kwestionuje i uznaje za niezasadne zobowiązania wobec LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej w kwocie przewyższającej 33.592.677 zł w ramach prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych postępowania układowego (o którym to postępowaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 29 maja 2020 r.). Wysokość zobowiązań Spółki z tytułu kary umownej w części uznanej przez Spółkę zostanie następnie zgodnie z Porozumieniem pomniejszona o wysokość wolnych środków do wykupu w LP30 NSFIZ wedle stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Ponadto na mocy Porozumienia Spółka zobowiązała się do:

a) złożenia LP30 NSFIZ żądania wcześniejszego wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę, po wprowadzeniu takiej możliwości do statutu LP30 NSFIZ; oraz

(b) (po spełnieniu się warunków zawieszających wskazanych w Porozumieniu) do zawarcia pisemnej umowy kompensaty wierzytelności LP30 NSFIZ z tytułu kary umownej z wierzytelnością Spółki wobec LP30 NSFIZ z tytułu wpłaty na poczet wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę, do wysokości wierzytelności Spółki wobec LP30 NSFIZ z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B w LP30 NSFIZ posiadanych przez Spółkę.

2020-09-29
Raport nr 49/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2020) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z dnia 31 sierpnia 2020 roku, podjętych w dniu 28 września 2020 roku
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku („ZWZ”) podjętych w dniu 28 września 2020 roku po przerwie w obradach.

Po wznowieniu w dniu 28 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 roku, akcjonariusze jednogłośnie zagłosowali, żeby usunąć punkt porządku obrad dot. uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019, z uwagi na fakt, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 przez jej obowiązujący do 10 czerwca 2020 roku poprzedni pięcioosobowy skład oraz brak jednoznacznej podstawy prawnej sporządzenia tego dokumentu wynikającej wprost z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki czy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect nie zostało sporządzone.

Walne Zgromadzenie odstąpiło także od rozpatrzenia punktu porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, z uwagi na niepodjęcie uchwały dot. zmian w Statucie Spółki.

Uchwały ZWZ nr 9 – 15 nie zostały podjęte.

Do uchwał ZWZ nr 9 – 14, niepodjętych przez Walne Zgromadzenie, ale objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2020-09-25
Raport nr 48/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (48/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2020 roku Spółka otrzymała od pana Artura Bieńkowskiego rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z końcem dnia 25 września 2020 roku. Rezygnacja spowodowana jest sprawami osobistymi uniemożliwiającymi uczestniczenie w pracach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2020-09-25
Raport roczny nr 47/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (47/2020) Korekta jednostkowego raportu rocznego Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019, który został pierwotnie przekazany raportem bieżącym EBI nr 30/2020.

Korekta treści raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019 wynika z korekty błędu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia dla poprzedniego Zarządu, który wpłynął na następujące pozycje sprawozdania:

– aktywa z tytułu odroczonego podatku zwiększyły się o 252.252,00 zł

– rezerwy krótkoterminowe zwiększyły się o 1.327.641,00 zł

– strata netto uległa zwiększeniu o 1.075.389,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Korekta Raport KME 2019 pdf
Korekta JSF za 2019 pdf
Sprawozdanie JSF z badania niezależnego biegłego za 2019 pdf
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za 2019 pdf
2020-09-25
Raport roczny nr 46/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (46/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ( „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019, który został pierwotnie przekazany raportem bieżącym EBI nr 31/2020.

Korekta treści raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019 wynika z korekty błędu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia dla poprzedniego Zarządu, który wpłynął na następujące pozycje sprawozdania:

– aktywa z tytułu odroczonego podatku zwiększyły się o 252.252,00 zł

– rezerwy krótkoterminowe zwiększyły się o 1.327.641,00 zł

– strata netto uległa zwiększeniu o 1.075.389,00 zł.

Korekta Raport Grupy KME 2019 pdf
Korekta SSF za 2019 pdf
Sprawozdanie SSF z badania niezależnego biegłego za 2019 pdf
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy za 2019 pdf
2020-08-04
Raport bieżący z plikiem nr 18/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 31 sierpnia 2020 roku
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 13:00, w Hotelu Wawel Queen, ul. Straszewskiego 12, 31-101 Kraków.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku otrzymał wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz zmianę terminu walnego zgromadzenia Spółki („Wniosek”) od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego działającego na rzecz:

1. LUMEN POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

2. LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

3. LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

4. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

5. LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

6. LUMEN Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na 29 czerwca 2020 roku, została we Wniosku uzasadniona ekonomiką działania (w tym szczególności ograniczeniem kosztów związanych z odbyciem dwóch walnym zgromadzeń w krótkim okresie czasu), a także trwającą epidemią wirusa SARC-CoV-2. W związku z faktem, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków za kresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – terminy na m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych zostały odpowiednio wydłużone, a termin 31 sierpnia 2020 r. mieści się w granicach ustalonych w rozporządzeniu, Zarząd Emitenta ponownie zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 31 sierpnia 2020 roku z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019;

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019;

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019;

8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019; ZWZ Kancelaria Medius S.A.

10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;

13/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;

14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z treścią projektowanych zmian Statutu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ pdf
2/ Projekty uchwał na ZWZ pdf
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza pdf
4/ Informacja o liczbie akcji pdf
2020-08-04
Raport nr 40/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (40/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 31 sierpnia 2020 roku
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 13:00, w Hotelu Wawel Queen, ul. Straszewskiego 12, 31-101 Kraków.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku otrzymał wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz zmianę terminu walnego zgromadzenia Spółki („Wniosek”) od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego działającego na rzecz:

1. LUMEN POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

2. LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

3. LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

4. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

5. LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

6. LUMEN Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na 29 czerwca 2020 roku, została we Wniosku uzasadniona ekonomiką działania (w tym szczególności ograniczeniem kosztów związanych z odbyciem dwóch walnym zgromadzeń w krótkim okresie czasu), a także trwającą epidemią wirusa SARC-CoV-2. W związku z faktem, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków za kresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – terminy na m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych zostały odpowiednio wydłużone, a termin 31 sierpnia 2020 r. mieści się w granicach ustalonych w rozporządzeniu, Zarząd Emitenta ponownie zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 31 sierpnia 2020 roku z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019;

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019;

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019;

8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019; ZWZ Kancelaria Medius S.A.

10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;

13/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;

14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z treścią projektowanych zmian Statutu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 1a, pkt 2, pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ pdf
2/ Projekty uchwał na ZWZ pdf
3/ Wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika pdf
2020-07-14
Raport nr raport bieżący 17/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2020) Złożenie w sądzie planu restrukturyzacyjnego
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2020 Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 roku nadzorca sądowy Spółki – spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. złożyła plan restrukturyzacyjny Emitenta do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

1/ Plan restrukturyzacyjny pdf
2020-06-26
Raport nr 39/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (39/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r.
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w terminie późniejszym a nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczony zgodnie z art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.). O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w nowym terminie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2020-06-24
Raport nr 38/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (38/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania aktualnego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Edwarda Dąbrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki z dniem 24 czerwca 2020 roku.

Wobec powyższego od dnia 24 czerwca 2020 roku skład Zarządu Emitenta jest następujący:

1) Przemysław Edward Dąbrowski – Prezes Zarządu,

2) Marcin Leszek Tokarek – Członek Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-06-22
Raport nr 37/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (37/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki otrzymała informację o rezygnacji pana Michała Łukasza Imiołka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 22 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-06-17
Raport nr 36/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2020) Korekta Raportu EBI 35/2020 – Powołanie Członków Zarządu
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wskazuje, że panu Przemysławowi Edwardowi Dąbrowskiemu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu, nie zaś funkcję Członka Zarządu jak omyłkowo wskazano w raporcie bieżącym EBI nr 35/2020. Wobec powyższego Emitent przekazuje skorygowaną treść raportu:

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania do składu Zarząd dwóch dodatkowych członków:

1) Marcina Leszka Tokarka – powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu,

2) Przemysława Edwarda Dąbrowskiego – powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Wobec powyższego od dnia 15 czerwca 2020 roku skład Zarządu Emitenta jest następujący:

1) Michał Łukasz Imiołek – Prezes Zarządu,

2) Przemysław Edward Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

3) Marcin Leszek Tokarek – Członek Zarządu.

Życiorysy zawodowe nowych Członków Zarządu Spółki, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2020-06-15
Raport nr 35/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2020) Powołanie Członków Zarządu
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania do składu Zarząd dwóch dodatkowych członków:

1) Marcina Leszka Tokarka – powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu,

2) Przemysława Edwarda Dąbrowskiego – powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Wobec powyższego od dnia 15 czerwca 2020 roku skład Zarządu Emitenta jest następujący:

1) Michał Łukasz Imiołek – Prezes Zarządu,

2) Marcin Leszek Tokarek – Członek Zarządu,

3) Przemysław Edward Dąbrowski – Członek Zarządu.

Życiorysy zawodowe nowych Członków Zarządu Spółki, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2020-06-10
Raport nr 34/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki 2020-06-10 EBI Bieżący
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej:

1. pana Artura Bieńkowskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

2. pana Marcina Rymaszewskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

3. pana Włodzimierza Bielińskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

4. pana Tomasza Łuczyńskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

5. pana Grzegorza Plichtę powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

6. pana Janusza Bielawskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

7. pana Jakuba Rajchmana Nadzorczej powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta, wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2020-06-10
Raport nr 33/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2012 roku w Krakowie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki ze względu na przeprowadzenie procedury wyboru pełnego składu rady nadzorczej w trybie art. 385 § 3, § 5 oraz § 6 k.s.h. Tym samym podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki stało się bezprzedmiotowe, a Przewodniczący nie poddał pod głosowanie projektu tej uchwały.

Do uchwał wymienionych poniżej zgłoszono sprzeciw:

• Uchwała nr 02 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Uchwała nr 03 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

• Uchwała nr 04 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

• Uchwała nr 06 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 07 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 08 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 09 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 10 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

• Uchwała nr 11 w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a) 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-06-01
Raport bieżący z plikiem nr 16/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku
ESPI
see
collapse

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kan-celarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królew-ska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ pdf
2/ Projekty uchwał na ZWZ pdf
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza docs
4/ Informacja o liczbie akcji pdf
2020-06-01
Raport nr 32/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kan-celarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królew-ska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syste-mu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ pdf
2/ Projekty uchwał na ZWZ pdf
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza docs
2020-05-29
Raport bieżący nr 15/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (15/2020) Otwarcie postępowania układowego
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 11 maja 2020 r., Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że powziął informację, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych z dnia 29 maja 2020 r. otwarte zostało wobec Spółki postępowanie układowe.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego, zachowany został zarząd własny Spółki, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego powołano spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie.

2020-05-29
Raport roczny nr 31/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (31/2020) Skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Grupy KME 2019 pdf
SSF za 2019 pdf
Sprawozdanie SSF z badania niezależnego biegłego za 2019 pdf
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy za 2019 pdf
2020-05-29
Raport roczny nr 30/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (30/2020) Jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport KME 2019 pdf
JSF za 2019 pdf
Sprawozdanie JSF z badania niezależnego biegłego za 2019 pdf
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za 2019 pdf
2020-05-15
Raport kwartalny nr 29/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (29/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport IQ 2020 pdf
2020-05-13
Raport nr 28/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (28/2020) Informacja o protokole zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2020 roku na swojej stronie internatowej www.kancelariamedius.pl opublikowany został protokół zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych przez Emitenta.

Pełna treść protokołu z zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

2020-05-11
Raport bieżący nr 14/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (14/2020) Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania układowego wobec Spółki
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 11 maja 2020 r. nadany został do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo – Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie wobec Spółki postępowania układowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Złożenie przez Spółkę wyżej wspomnianego wniosku było podyktowane potrzebą ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki zachwianej wskutek wybuchu pandemii wirusa SASR-CoV-2 i wynikającego z tego spadku poziomu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu serwisowania nabytych wierzytelności konsumenckich. Ze względu na spadek osiąganych przychodów Spółka znalazła się w sytuacji, w której nie byłaby w stanie terminowo spłacać całości swojego zadłużenia o terminach wymagalności przypadających w najbliższych miesiącach, w szczególności zadłużenia finansowego z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowanie układowego ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki oraz umożliwienie kontynuowania prowadzonej przez Spółkę działalności. Zamiarem Spółki wskazanym we wniosku o otwarcie wobec Spółki postępowania układowego jest zawarcie układu z wierzycielami, w ramach którego nastąpi wydłużenie terminów płatności wierzytelności oraz pełna spłata wierzytelności wszystkich wierzycieli Spółki objętych układem wraz z odsetkami kapitałowymi.

Jednocześnie zdaniem zarządu Spółki postępowanie układowe stanowi optymalny środek poprawy sytuacji Spółki. W szczególności zdaniem zarządu Spółki, na dzień publikowania niniejszego raportu, aktualna sytuacja Spółki nie uzasadnia podjęcia dalej idących kroków.

2020-05-11
Raport bieżący nr 13/2020 z plikiem – KANCELARIA MEDIUS SA (13/2020) Kancelaria Medius S.A. w sprawie zmiany terminu NWZ oraz zmiany porządku obrad
ESPI
see
collapse

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., niniejszym informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) zaplanowanego na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 10 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00.

Zmianie uległ również porządek obrad NWZ. Miejsce NWZ pozostaje bez zmian.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Zmiana terminu NWZ uzasadniona jest otrzymaniem przez spółkę w dniu 11 maja 2020 r. żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki od jednego z akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 3 k.s.h. i umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia punktu „Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”.

Z uwagi na ekonomikę działania, zarząd Spółki uznał za wskazane, aby zamiast dwóch następujących po sobie walnych zgromadzeń o częściowo pokrywającym się porządku obrad, odbyć jedno zgromadzenie. Uzasadnienie to wynika również z zasady wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej w przypadku wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto odbycie jednego walnego zgromadzenia Spółki zamiast dwóch jest również uzasadnione potrzebą ograniczania zgromadzania się z uwagi na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 NWZ, które odbędzie się w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

Porządek obrad:

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;

5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

7/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

8/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;

9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;

10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rozpatrywanie punkt 7 porządku obrad będzie bezprzedmiotowe w przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprzednio poweźmie uchwały wskazane w pkt 5 oraz 6 porządku obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ pdf
2/ Projekty uchwał na NWZ pdf
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza pdf
2020-05-11
Raport nr 27/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (27/2020) Kancelaria Medius S.A. w sprawie zmiany terminu NWZ oraz zmiany porządku obrad
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., niniejszym informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) zaplanowanego na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 10 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00.

Zmianie uległ również porządek obrad NWZ. Miejsce NWZ pozostaje bez zmian.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Zmiana terminu NWZ uzasadniona jest otrzymaniem przez spółkę w dniu 11 maja 2020 r. żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki od jednego z akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 3 k.s.h. i umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia punktu „Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”. Z uwagi na ekonomikę działania, zarząd Spółki uznał za wskazane, aby zamiast dwóch następujących po sobie walnych zgromadzeń o częściowo pokrywającym się porządku obrad, odbyć jedno zgromadzenie. Uzasadnienie to wynika również z zasady wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej w przypadku wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto odbycie jednego walnego zgromadzenia Spółki zamiast dwóch jest również uzasadnione potrzebą ograniczania zgromadzania się z uwagi na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 NWZ, które odbędzie się w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

Porządek obrad:

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;

5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

7/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

8/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;

9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;

10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rozpatrywanie punkt 7 porządku obrad będzie bezprzedmiotowe w przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprzednio poweźmie uchwały wskazane w pkt 5 oraz 6 porządku obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ pdf
2/ Projekty uchwał na NWZ pdf
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza pdf
2020-05-09
Raport bieżący nr 12/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (12/2020) Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia finansowego Spółki
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 5 maja 2020 r. Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 8 maja 2020 r. zostało zawarte porozumienie („Porozumienie”) pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie oraz trzema obligatariuszami uprawnionymi z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O i P („Obligatariusze”). Przedmiotem Porozumienia było określenie zasad spłaty zadłużenia finansowego Spółki wobec obligatariuszy, którzy na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego posiadają niezaspokojone i wymagalne wierzytelności wobec Spółki z tytułu spłaty wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O i P łącznie na kwotę 10.760.000 euro wraz z należnymi odsetkami („Wierzytelność z tytułu obligacji”) oraz zobowiązanie Obligatariuszy do powstrzymania się od czynności egzekucyjnych.

Na mocy wspomnianego wyżej Porozumienia Obligatariusze zobowiązali się do czasowego powstrzymania się od podejmowania czynności w celu przymusowego dochodzenia przysługujących im Wierzytelności z tytułu obligacji. Jednocześnie w Porozumieniu ustalone zostały zasady spłaty Wierzytelności z tytułu obligacji przysługujących Obligatariuszom, zgodnie z którymi Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymywania części przychodów uzyskiwanych z tytułu portfeli wierzytelności, które objęte są zastawami na rzecz Obligatariuszy.

W ocenie zarządu Spółki zawarcie Porozumienia pozwoli na ustabilizowanie sytuacji Spółki i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności polegającej na serwisowaniu wierzytelności na wszystkich rynkach, na których działa Spółka i jej spółki zależne.

2020-05-05
Raport bieżący nr 11/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (11/2020) Otrzymanie żądań obligatariuszy dotyczących wykupu obligacji serii M, obligacji serii O oraz obligacji serii P
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 5 maja 2020 roku do Spółki wpłynęło sześć żądań od łącznie trzech obligatariuszy Emitenta („Obligatariusze”) wzywających Emitenta do spełnienia świadczeń pieniężnych z tytułu obligacji tj. łącznie 3.500 obligacji serii M o wartości nominalnej 3.500.000 EUR, 2.360 obligacji serii O o wartości nominalnej 2.360.000 EUR oraz 4.900.000 obligacji serii P o wartości nominalnej 4.900.000 EUR, w związku z niewykonaniem przez Emitenta zobowiązań z ww. obligacji oraz w związku z zaistnieniem sytuacji, które stanowią podstawę do wcześniejszego wykupu ww. serii obligacji zgodnie z ich warunkami emisji obligacji.

Szczegółowa informacja poniżej:

W dniu 5 maja 2020 roku do Spółki wpłynęły dwa wezwania do zapłaty wystawione przez obligatariusza Emitenta, żeby w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądania zapłaty uregulować należności z tytułu:

a) 2.100 sztuk obligacji serii M w łącznej kwocie 2.100.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 30.341,70 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie;

b) 1.180 sztuk obligacji serii O w łącznej kwocie 1.180.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 14.011,20 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie.

W dniu 5 maja 2020 roku do Spółki wpłynęły trzy wezwania do zapłaty wystawione przez obligatariusza Emitenta, żeby w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądania zapłaty uregulować należności z tytułu:

a) 1.400 sztuk obligacji serii M w łącznej kwocie 1.400.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 20.227,80 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie;

b) 1.180 sztuk obligacji serii O w łącznej kwocie 1.180.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 14.011,20 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie;

c) 4.655 sztuk obligacji serii P w łącznej kwocie 4.655.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 71.199,65 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie.

W dniu 5 maja 2020 roku do Spółki wpłynęło jedno wezwanie do zapłaty wystawione przez obligatariusza Emitent, żeby w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądania zapłaty uregulować należności z tytułu:

a) 245 sztuk obligacji serii P w łącznej kwocie 245.000,00 EUR oraz zapłaty narosłych i niezapłaconych odsetek od ww. obligacji w kwocie 3.747,35 EUR wyliczonych na dzień wezwania oraz powiększonych o ewentualne należne odsetki za opóźnienie.

2020-04-29
Raport nr 26/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (26/2020) Niewykonanie częściowego wykupu obligacji serii O w terminie
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2020 roku mija termin wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalne 100.000 euro. Jednakże w związku z podjęciem decyzję o zaprzestaniu wykonywania zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy, o której to decyzji Emitent informował raportem ESPI nr 7/2020 w dniu 6 kwietnia 2020 roku, Emitent nie dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji na okaziciela serii O.

Termin wykupu 100 obligacji serii O wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu. „Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji serii O, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

2020-04-21
Raport nr 25/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (25/2020) Niewykonanie częściowego wykupu obligacji serii P w terminie
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2020 roku mija termin wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalne 100.000 euro. Jednakże w związku z podjęciem decyzję o zaprzestaniu wykonywania zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy, o której to decyzji Emitent informował raportem ESPI nr 7/2020 w dniu 6 kwietnia 2020 roku, Emitent nie dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji na okaziciela serii P.

Termin wykupu 100 obligacji serii P wynika z terminów wykupu obligacji serii P wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii P” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu. „Warunki Emisji obligacji serii P” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji serii P, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

2020-04-20
Raport nr 23/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (23/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 lutego 2018 roku na dzień 12 maja 2020 roku (dalej „Zgromadzenie Obligatariuszy”), na godzinę 10:00, w lokalu Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków., na żądanie – Bondtrust – Polskie Towarzystwo Powierniczego S.A. („Administrator Zabezpieczeń”).

 

 

 

Administrator Zabezpieczeń zażądał zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w celu podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie stwierdzenia zaistnienia Przypadku Naruszenia, o którym mowa w 9.1.3 lit b), 10.1.10.9 oraz 10.1.11 Warunków Emisji Obligacji, możliwości złożenia żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, zlecenia sporządzenia wyceny portfeli wierzytelności, na których Emitent ustanowił zastaw rejestrowy w zabezpieczeniu Obligacji serii N oraz wydania przez Obligatariuszy Instrukcji Egzekucyjnej. Ponadto Administrator Zabezpieczeń wniósł o podjęcie uchwały w przedmiocie uiszczenia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń zaliczki na poczet pokrycia kosztów działania Administratora Zabezpieczeń.

 

 

 

Administrator Zabezpieczeń złożył żądanie w związku z ogłoszonym przez Emitenta:

 

• raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku „Podjęcie działań w zakresie utrzymania aktywów oraz zapewnienia kontynuacji finansowania i działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej”, na podstawie, którego Emitent oświadczył o zaprzestaniu regulowania zobowiązań względem wierzycieli, w związku ze skutkami dla Spółki wynikającymi z pandemii COVID-19, oraz

 

• ogłoszonym przez Emitenta raportem bieżącym nr 8/2020 „Niewypełnienie w terminie odsetek od obligacji serii L” na podstawie, którego Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 oświadczył o nie dokonaniu płatności odsetek od obligacji serii L Emitenta.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także warunków udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzeniu Obligatariuszy pdf
2020-04-17
Raport bieżący z plikiem nr 10/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (10/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 14 maja 2020 roku
ESPI
see
collapse

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ pdf
2/ Projekty uchwał na NWZ pdf
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza pdf
2020-04-17
Raport nr 22/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (22/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 14 maja 2020 roku
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ pdf
2/ Projekty uchwał na NWZ pdf
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza pdf
2020-04-16
Raport nr 21/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (21/2020) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 roku Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Ipopema TFI”), działając na rzecz: LUMEN POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz LUMEN Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, które posiadają łącznie 8.452.579 akcji Spółki, co stanowi 57,85% kapitałowego zakładowego Spółki i daje 8.452.579 głosów oraz stanowi 57,85% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, Ipopema TFI wniosło o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zapewnienie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w sposób umożliwiający wykorzystanie komunikacji elektronicznej oraz umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2020-04-15
Raport bieżący nr 9/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (9/2020) Informacja dot, propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych złożonej Emitentowi
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 oraz 8/2020 Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż dokonał oceny otrzymanej od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. imiennej propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych serii D LUMEN Profit 30 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ („Certyfikat inwestycyjny serii D”) wraz z warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D.

Zgodnie z warunkami emisji Certyfikatów inwestycyjnych serii D, ww. emisja określona została jako emisja gwarancyjna wynikającą z umowy gwarancyjnej zawartej w dniu 14 lutego 2018 roku pomiędzy Funduszem, Trigon TFI i Emitentem.

Emitentowi został zaoferowany 1 Certyfikat inwestycyjny serii D, którego cena emisyjna wynosiła 48.451.541,22 zł.

Emitent po dokonaniu analizy uznał, że nie miał on obowiązku objęcia 1 Certyfikatu inwestycyjnego serii D w ramach opisanej powyżej emisji, w szczególności obowiązek ten nie wynikał z umowy gwarancyjnej z dnia 14 lutego 2018 roku. Wobec braku takiego obowiązku, Emitent nie dokonał zapisu na 1 Certyfikat inwestycyjny serii D.

2020-04-14
Raport nr 20/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (20/2020) Niewykonanie częściowego wykupu obligacji serii M w terminie
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2020 roku mija termin wykupu wraz z należnymi odsetkami 150 sztuk obligacji na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalne 150.000 euro. Jednakże w związku z podjęciem decyzję o zaprzestaniu wykonywania zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy, o której to decyzji Emitent informował raportem ESPI nr 7/2020 w dniu 6 kwietnia 2020 roku, Emitent nie dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 150 sztuk obligacji na okaziciela serii M.

Termin wykupu 150 obligacji serii M wynika z terminów wykupu obligacji serii M wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii M” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu. „Warunki Emisji obligacji serii M” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji serii M, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

2020-04-09
Raport bieżący nr 8/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (8/2020) Otrzymanie przez Emitenta propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż Emitent otrzymał od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. imienną propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych serii D LUMEN Profit 30 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ („Certyfikat inwestycyjny serii D”) wraz z warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D.

Zgodnie z warunkami emisji Certyfikatów inwestycyjnych serii D, ww. emisja jest emisją gwarancyjną wynikającą z umowy gwarancyjnej zawartej w dniu 14 lutego 2018 r. pomiędzy Funduszem, Trigon TFI i Emitentem.

Emitentowi został zaoferowany 1 Certyfikat inwestycyjny serii D, którego cena emisyjna wynosi 48.451.541,22 zł. Zapisy na Certyfikat inwestycyjny serii D są przyjmowane w terminie od 7 kwietnia 2020 roku do dnia 14 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że analizuje zgodność warunków emisji Certyfikatu Inwestycyjnego serii D z umową gwarancyjną z dnia 14 lutego 2018 roku. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o ostatecznym zakończeniu i efekcie analizy.

2020-04-09
Raport nr 19/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (19/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej – w drodze kooptacji – pana Tomasza Łuczyńskiego.

Pan Tomasz Łuczyński został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki z rekomendacji IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zarządzającej funduszami: LUMEN POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, VENTURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i LUMEN XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, które posiadają łącznie 8.452.579 akcji Emitenta, co stanowi 57,85% kapitałowego zakładowego Emitenta i daje 8.452.579 głosów oraz stanowi 57,85% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta – w celu wsparcia Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta we wdrażaniu niezbędnych rozwiązań naprawczych zapewniających utrzymanie aktywów i kontynuację finansowania oraz działalności Emitenta, w tym także podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2020-04-07
Raport nr 18/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (18/2020) Niewypełnienie w terminie odsetek od obligacji serii L
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2020 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Jednakże w związku z podjęciem decyzję o zaprzestaniu wykonywania zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy, o której to decyzji Emitent informowała raportem ESPI nr 7/2020 w dniu 6 kwietnia 2020 roku, Emitent nie dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Podstawa prawna:

§5 ust. 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

2020-04-06
Raport bieżący nr 7/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (7/2020) Podjęcie działań w zakresie utrzymania aktywów oraz zapewnienia kontynuacji finansowania i działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 20 marca 2020 roku Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19 oraz drastycznym spadkiem wpłat na rynku hiszpańskim stanowiącym ok. 63% aktywów Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A., a także częściowemu spadkowi na innych rynkach w dniu dzisiejszym Emitent podjął decyzję o zaprzestaniu wykonywania przyszłych zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy Emitenta do czasu zakończenia analizy obecnej sytuacji oraz wdrożenia rozwiązań zapewniających długoterminową stabilność finansową Emitenta.

Emitent informuje, że brak wykonywania wymagalnych zobowiązań wobec obligatariuszy może stanowić przesłankę do wcześniejszego wykupu obligacji Emitenta z tego powodu Emitent jednocześnie zamierza podjąć rozmowy z obligatariuszami Emitenta w celu uzyskania zgód na przedłużenie terminu spłat odsetek od obligacji, a także zmiany terminu wykupu obligacji Emitenta. Emitent dokonuje również analizy rozwiązań prawnych wspierających stabilność Emitenta przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, jak również w projektach aktów prawnych, które opracowywane są w związku z pandemią.

Powyższe działania spowodowane są tylko i wyłącznie zjawiskami siły wyższej związanej z wirusem SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19 i mają na celu zapewnienie utrzymania aktywów i struktury finansowania Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, tak aby w okresie największego wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19 na działalność gospodarczą Spółki i jej Grupy Kapitałowej zapewnić możliwość serwisowania wierzytelności na wszystkich rynkach, na których działa Spółki i jej Grupa Kapitałowa, a także utrzymanie pełnej zdolności operacyjnej Spółki i jej Grupy Kapitałowej po okresie zakończenia pandemii.

2020-03-30
Raport nr 17/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (17/2020) Częściowy wykup obligacji serii O
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2020 roku Emitent dokonał wykupu 100 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 100 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-03-23
Raport bieżący nr 6/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (6/2020) Otrzymanie przez Emitenta wezwania do wykonania umowy gwarancyjnejOtrzymanie przez Emitenta wezwania do wykonania umowy gwarancyjnej
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z 23 marca 2020 roku od Lumen Profit 30 Niestandaryzowany Sekuratyzacyjny („Fundusz”) reprezentowanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z wezwaniem do wykonania umowy gwarancyjnej.

Fundusz działając na podstawie umowy gwarancyjnej zawartej w dniu 14 lutego 2018 r. pomiędzy Funduszem, Trigon TFI i Emitentem i w związku z zawarciem w dniu 11 marca 2020 r. przez Towarzystwo umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Funduszu obejmującego sekurytyzowane wierzytelności, Towarzystwo zawiadomiło Emitenta, że kwota środków pieniężnych Funduszu dostępna do wypłat tytułem wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie pozwoli na dokonanie wykupu wszystkich niewykupionych dotychczas certyfikatów w dniu wykupu, czyli w dniu 31 marca 2020 roku. Emitent jako gwarant Funduszu został poinformowany, że powinien przekazać do Funduszu kwotę ok. 25,0 mln zł poprzez objęcie certyfikatu inwestycyjnego za cenę emisyjną równą ww. kwocie podczas emisji gwarancyjnej, którą Fundusz rozpocznie w terminie 7 dni od dnia wyceny przypadającego na 31 marca 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że prowadzi negocjacje z Towarzystwem w sprawie renegocjowania postanowień umowy gwarancyjnej w szczególności w sprawie zmiany terminu, w którym ww. kwota powinna zostać przekazana do Funduszu przez Emitenta. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o ostatecznym zakończeniu i efekcie negocjacji

2020-03-20
Raport bieżący nr 5/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (5/2020) Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK Kancelaria Medius S.A.
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd GK Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje i przekazuje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z aktualną na dzień 20 marca 2020 roku oceną, skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia WHO pandemią koronowirusa COVID-19 mogą mieć bardzo istotny wpływ na przyszłe wyniki, a także na płynność finansową Grupy.

Zgodnie ze stanem na dzień 20 marca 2020 roku:

Hiszpania:

Działalność spółki zależnej od Emitenta, Medius Collection S.L. (dalej: ,,MediusES”) z siedzibą w Madrycie- Hiszpania, która odpowiada za 65% aktywów GK Emitenta na dzień 20 marca 2020 roku bardzo dotkliwie odczuwa skutki pandemii. MediusES zamknął biuro i skierował wszystkich pracowników do pracy zdalnej. W ocenie zarządu zespół spółki MediusES może w 100% wykonywać prace na poziomie departamentu call center, jednakże praca departamentu prawnego jest na chwilę obecną wstrzymana. MediusES obsługuje ok. 140 tys. spraw w Hiszpanii, w ok. 116 tys. spraw wszczęto postępowanie sądowe. Ograniczenie pracy przez sądy, a także przez samo MediusES będzie miało negatywny wpływ na GK Emitenta, jednakże najpoważniejszym aspektem jest spadek dynamiki wpłat w okresie od 16 marca 2020 o ok. 90%. Jednocześnie zarząd MediusES stale monitoruje wszystkie procesy operacyjne.

Polska:

Działalności spółki Kancelaria Medius S.A. (dalej: ,,MediusPL”) z siedzibą w Krakowie która odpowiada za 31% aktywów GK Emitenta na dzień 20 marca 2020 roku kontynuuje działalność zgodnie ze wszystkimi założeniami. Część pracowników odpowiedzialnych za działy księgowości, finansów, IT, zarządzania aktywami wykonuje pracę z domu. Jednakże zgodnie z rekomendacją Ministra Sprawiedliwości skierowaną do organów sądowych, zalecono pracownikom wymiaru sprawiedliwości pracę zdalną, co może przełożyć się w najbliższym czasie na zmniejszenie dynamiki spłat na etapie egzekucyjnym. Jednocześnie zarząd MediusPL stale nadzoruje wszystkie procesy operacyjne MediusPL.

Czechy:

Działalności spółki zależnej Medius Office Collection s.r.o. (dalej: MediusCZ) z siedzibą w Pradze, która odpowiada za 4% aktywów GK Emitenta na dzień 20 marca 2020 roku kontynuuje działalność zgodnie ze wszystkimi założeniami. Część pracowników działu call center wykonuje pracę z domu. Jednakże zgodnie z rekomendacją Ministra Sprawiedliwości skierowaną do organów sądowych, zalecono pracownikom wymiaru sprawiedliwości pracę zdalną, co może przełożyć się w najbliższym czasie na zmniejszenie dynamiki spłat na etapie egzekucyjnym. Jednocześnie zarząd MediusCZ stale nadzoruje wszystkie procesy operacyjne MediusCZ.

Meksyk:

Działalności spółki Medius Collection Mexici SA, de C.V (dalej: ,,MediusMX”) z siedzibą w Meksyku na dzień

20 marca 2020 roku kontynuuje działalności zgodnie z wszystkimi założeniami i nie odczuwa skutków pandemii.

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony jest od czynników w przyszłości, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej w związku

z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, a także podejmował decyzję związane z ochroną aktywów spółki.

Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację finansową Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.

2020-03-20
Raport nr 16/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (16/2020) Częściowy wykup obligacji serii P
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 20 marca 2020 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji serii P, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 20 maja 2019 roku.

Wykup 100 obligacji serii P, wynika z terminów wykupu obligacji serii P

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii P” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii P” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-03-18
Raport nr 15/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (15/2020) Płatność odsetek od obligacji serii Ł
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2020 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 marca 2020 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2020-03-16
Raport nr 14/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (14/2020) Częściowy wykup obligacji serii M
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 14 marca 2020 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 150 sztuk obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 150.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 10 listopada 2017 roku.

Wykup 150 obligacji serii M, wynika z terminów wykupu obligacji serii M

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii M” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii M” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-03-13
Raport nr raport bieżący 4/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (4/2020) Zawarcie umowy o zarządzanie Lumen Profit XXX Ns FIZ (dawniej: Lartiq Profit XXX Ns FIZ)
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 marca 2020 roku Emitent zawarł z Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Lumen Profit XXX Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) obejmującego sekuryt-zowane wierzytelności.

Na mocy wskazanej wyżej umowy Emitent będzie zarządzał całością portfela inwestycyjnego Funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności, nabywane przez Fundusz do tego portfela oraz wykonywał inne czynności związane z zawieraniem przez Fundusz umów nabycia wierzytelności oraz umów o subpartycypację.

2020-03-09
Raport nr 13/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (13/2020) Płatność odsetek od obligacji serii N
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 marca 2020 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii N. Tym samy w dniu 6 marca 2020 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii N.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii N są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.

2020-03-03
Raport nr raport kwartalny nr 12/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (12/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 6/2020.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Korekta Raportu IVQ2019 pdf
2020-03-03
Raport bieżący nr 3/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (3/2020) Otrzymanie indywidualnych opini podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał od swoich doradców podatkowych indywidualne opnie podatkowe odnoszące się do zmian w systemie podatkowym w 2019 roku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące rozliczenia wpływów i kosztów związanych z serwisowaniem własnych portfeli wierzytelności i w zakresie kosztów finansowych.

W wyniku w/w opini Emitent rozpozna dodatnią zmianę wyniku netto Emitenta o ok. 1.500.000 zł. Emitent dokona niezwłocznie publikacji korekty raportu za IVQ 2019 roku.

2020-02-28
Raport nr 11/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (11/2020) Częściowy wykup obligacji serii O
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2020 roku Emitent dokonał wykupu 100 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 100 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-02-28
Raport nr 10/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (10/2020) Płatność odsetek od obligacji serii O
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2012 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 lutego 2020 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii O.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii O są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2020-02-20
Raport nr 9/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (9/2020) Płatność odsetek od obligacji serii P
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii P. Tym samy w dniu 20 lutego 2020 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii P.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii P są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.

2020-02-14
Raport nr 8/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (8/2020) Płatność odsetek od obligacji serii M
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii M. Tym samy w dniu 14 lutego 2020 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii M.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii M są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2020-02-14
Raport nr 7/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (7/2020) Częściowy wykup obligacji serii M
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 14 lutego 2020 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 150 sztuk obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 150.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 10 listopada 2017 roku.

Wykup 150 obligacji serii M, wynika z terminów wykupu obligacji serii M

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii M” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii M” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-02-14
Raport nr 6/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (6/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport IVQ2019 pdf
2020-01-29
Raport nr 5/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (5/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A., przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu 29 stycznia 2020 roku Pan Dominik Majewski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej z przyczyn osobistych ze skutkiem na dzień 30 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2020-01-28
Raport nr 4/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (4/2020) Częściowy wykup obligacji serii O
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 stycznia 2020 roku Emitent dokonał wykupu 100 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 100 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedtermino-wego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2020-01-24
Raport bieżący z plikiem nr 2/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (2/2020) Zmiana stanu posiadania
ESPI
see
collapse

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 24 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, dalej „Ustawa o Ofercie”) informujące o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 50%.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2) Ustawy o Ofercie, Zawiadamiający poinformował, że w wyniku przejęcia w dniach 20-22 stycznia 2020 r. w trybie art. 68 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które do dnia 5 listopada 2019 r. zarządzane były przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., łączny udział funduszy zarządzanych przez Zawiadamiającego wzrósł powyżej progu 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem fundusze zarządzane przez Zawiadamiającego nie posiadały akcji Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu wszystkie fundusze zarządzane przez Zawiadamiającego posiadają łącznie 8.452.579 akcji Spółki, co stanowi 57,85% kapitału zakładowego Spółki i daje 8.452.579 głosów oraz stanowi 57,85% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. C) Ustawy o Ofercie.

Jednocześnie Zawiadamiający poinformował, że fundusze zarządzane przez Zawiadamiającego nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art., 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

2020-01-16
Raport bieżący nr 1/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (1/2020) Informacja o wpłatach na portfelach Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2019 rok.
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wpłaty na portfelach za ostanie 12 miesięcy:

Okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Polska: 28,519 mln zł.

Hiszpania: 22,274 mln zł.

Czechy: 6,597 mln zł.

Łącznie: 57,386 mln zł.*

Okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Polska: 25,834 mln zł. (spadek o 9%)

Hiszpania: 25,423 mln zł. (wzrost o 14%)

Czechy: 3,559 mln zł. (spadek o 46%)

Łącznie: 54,816 mln zł.(spadek o 4%)

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok 2019, a także za IV kwartał 2019 roku zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.

2020-01-14
Raport nr 3/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (3/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

– raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2020-01-14
Raport nr 2/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (2/2020) Częściowy wykup obligacji serii M
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 14 stycznia 2020 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 150 sztuk obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 150.000 euro, wy-emitowanych przez Emitenta w dniu 10 listopada 2017 roku.

Wykup 150 obligacji serii M, wynika z terminów wykupu obligacji serii M

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii M” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii M” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-01-07
Raport nr 1/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (1/2020) Płatność odsetek od obligacji serii L
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2020 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samym w dniu 5 stycznia 2020 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii L są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.